Regulamin konkursu LIDER INFORMATYKI 2016

I. Organizacja i cel konkursu

 1. Konkurs jest organizowany corocznie od 1997 r. i ma zasięg ogólnopolski.
 2. Organizatorem konkursu jest czasopismo Computerworld wydawane przez International Data Group Poland S.A.
 3. Celem konkursu jest:
  • wyłonienie firm i organizacji, których dorobek wyróżnia się na rynku polskim w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
  • ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności biznesowej przedsiębiorstw,
  • promowanie osiągnięć przedsiębiorstw i instytucji w zakresie zarządzania z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych,
  • nagłośnienie projektów technologicznych i organizacyjnych, które przyniosły niezaprzeczalne, wymierne korzyści biznesowe.

II. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć udział firma lub instytucja publiczna działająca w Polsce, zgłaszająca się sama lub zaproszona przez organizatora (za wyłączeniem firm informatycznych i telekomunikacyjnych).
 2. Z udziału w Konkursie wyłączone są te podmioty, które uzyskały tytuł Lidera Informatyki w 2015 lub 2014 roku. Wyłączenie nie obejmuje finalistów Konkursu.
 3. Zgłoszenie do konkursu następuje przez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.
 4. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa 25 maja 2016 r.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje od organizatora konkursu dostęp do ankiety konkursowej, Ankieta konkursowa jest udostępniana na stronach WWW organizatora w taki sposób, że dany uczestnik ma do niej wyłączny i zabezpieczony hasłem dostęp.
 6. Termin przyjmowania wypełnionych ankiet konkursowych upływa 8 czerwca 2016 r.

III. Poufność danych

 1. Wszelkie informacje przekazywane w ramach konkursu przez uczestników są zachowywane w ścisłej tajemnicy i udostępniane tylko członkom jury oceniającym ankiety zgłoszone do konkursu.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez International Data Group Poland SA - wydawcę Computerworld - do celów realizacji konkursu Lider Informatyki.

IV. Zasady oceny

 1. Ocenę ankiet przeprowadza niezależne jury złożone z osób o odpowiednim doświadczeniu oraz reputacji zawodowej uznanej przez rynek.
 2. Skład jury zatwierdza redaktor naczelny magazynu Computerworld i podaje do publicznej wiadomości do dnia 7 czerwca 2016 r.
 3. Laureaci konkursu Lider Informatyki wyłaniani są na podstawie trzech najważniejszych kryteriów:

  • kreowanie wartości biznesowej przez IT,
  • innowacyjność zastosowanych rozwiązań informatycznych,
  • spójność strategii IT z biznesem.

 4. Każdy z jurorów dokonuje samodzielnej oceny punktowej dla każdej z ww. kategorii, przy czym ostateczny wynik po zsumowaniu wyników cząstkowych może zostać zmodyfikowany w wyniku dyskusji pomiędzy członkami jury.
 5. Jury może zwrócić się do uczestników konkursu z prośbą o dodatkowe informacje.
 6. Przedstawiciele organizatora dokonują weryfikacji danych przedstawionych w ankietach konkursowych w przypadku włączenia danego uczestnika do grona nominowanych. Weryfikacja następuje w tracie wizyt studyjnych dziennikarzy magazynu Computerworld w siedzibie uczestnika.
 7. Patroni, sponsorzy i partnerzy konkursu nie mogą mieć żadnego wpływu na wybór laureatów.

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Nagrodę w konkursie stanowi przyznanie tytułu Lidera Informatyki wraz z dyplomem i statuetką w każdej z wyznaczonych kategorii.
 2. Tytuł Lidera Informatyki jest przyznawany przez jury w następujących kategoriach:

  • Bankowość i Finanse
  • Sektor użyteczności publicznej (razem z Energetyką)
  • Handel i usługi
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Przemysł

 3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych lub wyróżnień.
 4. Lista nominowanych uczestników konkursu zostanie ogłoszona na stronie konkursu (http://lider.computerworld.pl) oraz na stronie organizatora (http://www.computerworld.pl).
 5. W danej kategorii liczba nominowanych podmiotów nie może być większa niż 3.
 6. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 22 września 2016 r.

VI. Uprawnienia laureatów konkursu Lider Informatyki

 1. Laureaci konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu Lidera Informatyki i statuetki wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody w ramach swoich działań promocyjnych.
 2. Laureaci konkursu są promowani na łamach magazynu Computerworld oraz w serwisach internetowych wydawnictwa International Data Group Poland SA.