Na jednym kanale

Powodzenie akcji ratowniczych zależy w coraz większym stopniu od możliwości koordynowania działań różnych służb. By to osiągnąć, niezbędne jest zapewnienie sprawnej komunikacji.

Powodzenie akcji ratowniczych zależy w coraz większym stopniu od możliwości koordynowania działań różnych służb. By to osiągnąć, niezbędne jest zapewnienie sprawnej komunikacji.

W tradycyjnym systemie łączności radiowej każda ze służb ratowniczych dysponuje osobnym, oddzielonym od innych kanałem. Z tego powodu coraz powszechniejsze staje się korzystanie z systemu cyfrowej łączności radiowej w standardzie TETRA. Daje on ratownikom różnych specjalności możliwość bezpośredniego porozumiewania się i uzgadniania poczynań. Poza tym popularne krótkofalówki mogą służyć nie tylko do prowadzenia rozmów i wydawania komend podczas akcji. Można używać ich także do transmisji danych. Strażacy, policjanci, lekarze pogotowia ratunkowego mogą otrzymywać za ich pośrednictwem dostęp do baz danych, map, wykresów, zdjęć, planów, zestawień itp.

Integracja na każdym poziomie

System TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) stworzono na potrzeby służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego. Umożliwia on integrację systemów łączności na dowolnym poziomie - lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym czy nawet międzynarodowym. W zależności od potrzeb systemy łączności poszczególnych służb mogą funkcjonować oddzielnie, jak również działać w ramach wspólnego, jednolitego (np. ogólnonarodowego czy ogólnoeuropejskiego) systemu dowodzenia, korzystając z tego samego formatu transmisji danych. Możliwa jest także bezpośrednia komunikacja między poszczególnymi służbami ratowniczymi w obrębie jednego państwa lub kilku krajów.

W sytuacjach kryzysowych zintegrowany model łączności umożliwia stały kontakt i skuteczną koordynację akcji. Strażacy, policjanci, straż graniczna, służby medyczne, więzienne, celne, służby komunalne (gazowe, energetyczne, wodociągowe) mogą sprawdzać i przekazywać wzajemnie za pomocą cyfrowych radiotelefonów informacje o istniejących zagrożeniach, katastrofach, poszukiwanych osobach (wraz z ich zdjęciami i liniami papilarnymi), przeszkodach na trasach dojazdowych. Można też przesyłać dane o przebiegu dróg ewakuacyjnych, niebezpiecznych materiałach i sposobach ich neutralizacji czy też o warunkach terenowych, mających znaczenie dla prowadzonych działań ratunkowych, lub stanie infrastruktury technicznej w mieście (np. ciśnieniu wody w hydrantach, zaworach odcinających dopływ gazu itp.). Istnieje także możliwość przekazywania obrazów wideo z miejsca akcji, co może przyczyniać się do łatwiejszej identyfikacji zagrożeń i szybkiej, trafnej diagnostyki obrażeń. Możliwy jest dostęp do Internetu, intranetu, a ostatnio pojawiły się nawet urządzenia oferujące WAP.

Ze względu na możliwość zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa komunikacji standard cyfrowej łączności radiowej jest zalecany służbom ratownictwa i ochrony przez państwa grupy Schengen. Szyfrowanie jest standardową funkcją systemu zabezpieczającą przed podsłuchem. Ponadto każda ze służb może stosować własne zabezpieczenia zgodne z wymaganiami użytkowników, np. algorytmami zatwierdzonymi w poszczególnych krajach.

Efektywna technologia

Z technologicznego punktu widzenia TETRA jest standardem cyfrowej łączności radiowej opartej na technice TDMA (Time Division Multiple Access), który został opracowany na początku lat 90. przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Ten sam, który wcześniej przygotował standard GSM czy DCS 1800.

TDMA pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie radiowej sieci łączności. Dzięki tzw. metodzie trunkingowej dostępne na różnych częstotliwościach kanały można przydzielać jednocześnie maksymalnej liczbie użytkowników. Przydział kanału odbywa się na żądanie użytkownika na zasadzie "pierwszy wolny" z puli wszystkich dostępnych kanałów. Zapewnia to optymalne wykorzystanie istniejących kanałów komunikacyjnych. Na jednym kanale radiowym o szerokości 25 kHz dostępne są cztery szczeliny czasowe, czyli cztery równoległe kanały komunikacyjne. W tradycyjnym systemie łączności każda ze służb ma możliwość używania tylko jednego, własnego, wydzielonego kanału o ściśle określonej częstotliwości.

TETRA jest systemem otwartym i skalowalnym. Oznacza to, że można posługiwać się urządzeniami różnych producentów oraz rozbudowywać system w miarę pojawiających się potrzeb czy możliwości finansowych. Istnieje też możliwość komunikacji z użytkownikami posługującymi się tradycyjnymi środkami łączności.


TOP 200