Aplikacje w jednym węźle

Aplikacje w jednym węźle

Jaromir Pelczarski, dyrektor ds. spraw systemów informatycznych, bezpieczeństwa i administracji w Fortis Bank Polska SA.

Dotychczas każda aplikacja wymieniająca dane z systemem bankowym musiała korzystać z oddzielnego programu - interfejsu uruchamianego na platformie AS/400, na której działa Equation. Również wiele mniejszych aplikacji miało więcej niż jeden interfejs, np. do bezpośredniej wymiany danych - bez pośrednictwa systemu bankowego. Wdrożenie WebSphere MQ pozwoliło bankowi w każdym przypadku ograniczyć liczbę interfejsów do jednego - rozpoznającego komunikaty napływające z różnych systemów. "Możliwość łatwej i bezpiecznej wymiany danych między dowolnymi systemami banku to największa korzyść tego wdrożenia. Wdrażanie nowych aplikacji będzie teraz przebiegać znacznie szybciej" - podkreśla Dorota Słowik.

Choć autorem koncepcji integracji był , oprogramowaniem interfejsów zajęli się informatycy Fortis Bank Polska, wcześniej ukończywszy szkolenia teoretyczne i warsztaty praktyczne z zakresu WebSphere MQ. "Nauka nowych narzędzi przez informatyków banku zajmuje znacznie mniej czasu niż uczenie się specyfiki banku przez dostawcę" - komentuje szefowa projektu.

Klucz w koordynacji

Trwający ponad sześć miesięcy projekt integracyjny w Fortis Bank Polska miał sporo wyzwań organizacyjnych i technicznych. Najważniejszym problemem w dziedzinie organizacji była koordynacja prac między zespołami. "Równolegle z projektem integracyjnym w banku odbywało się wdrożenie systemu call center prowadzone we współpracy z firmą Avaya, a także trwała przebudowa systemu bankowości internetowej. Niejednokrotnie musieliśmy wstrzymywać prace, aby inny zespół miał czas na dostosowanie się do wdrażanych przez nas funkcji, i odwrotnie" - mówi Dorota Słowik.

Prowadzenie kilku projektów jednocześnie miało też dobre strony. Właśnie dzięki koordynacji udało się znacznie zunifikować modele danych i struktury komunikatów dla systemów call center i bankowości internetowej, jako że mimo różnych technologii komunikacyjnych, sposób działania obu systemów jest podobny.

Z technicznego punktu widzenia nie lada wyzwaniem było stworzenie algorytmów za pomocą różnych narzędzi na zupełnie różnych platformach. Wszystkie systemy Fortis Bank Polska - oprócz systemu bankowego Equation działającego na platformie AS/400 - wykorzystują platformę Windows 2000. W pierwszym przypadku informatycy posługiwali się procedurami składowanymi baz danych Oracle i programami tworzonymi w języku C, natomiast w drugim konieczne było zastosowanie "mieszanki" C/400 - odmiany języka C dla platformy AS/400 i języka RPG. Ponadto każdy z integrowanych systemów posługiwał się inną bazą danych. System Equation wykorzystuje wbudowaną w system operacyjny OS/400 specjalną wersję bazy DB2, system call center korzysta z bazy Oracle 8, a system bankowości internetowej - Oracle 9i. Oprogramowanie integracyjne zaś wykorzystuje wbudowaną bazę DB2 w wersji dla Windows.

Z powodu tej różnorodności sprawą podstawowej wagi było testowanie. Po zdefiniowaniu każdego nowego komunikatu i związanego z nim schematu przepływu danych, wykonywano testy funkcjonalne sprawdzające zgodność określonego wycinka funkcjonalności z założeniami spisanymi w dokumentacji. W kolejnym kroku wykonywano testy integracyjne, których celem było sprawdzenie, czy przepływ danych nie powoduje niespójności w bazach integrowanych systemów, np. czy prowizje są naliczane wszędzie tak samo. Ostatni etap testów polegał na sprawdzeniu, czy zdefiniowany przepływ danych nie powoduje niepożądanych skutków w systemach, które bezpośrednio nie podlegały integracji, np. w systemie Elixir.

Równolegle prowadzono testy wydajności. "Musieliśmy być pewni na przykład, że powiązanie interfejsu z określonym wyzwalaczem w bazie danych nie spowoduje nadmiernego spadku jego wydajności" - tłumaczy Dorota Słowik. Testowanie opłaciło się w różnych aspektach. Przykładowo, podczas testów wydajnościowych okazało się, że wydajność WebSphere MQ jest tym większa, im mniejsza jest wielkość komunikatu. Głównym zagadnieniem było odpowiednie sparametryzowanie WebSphere Integratora, dzięki czemu udało się uzyskać szybkość przepływu komunikatów zbliżoną do czasu rzeczywistego.

Koszty i korzyści

Przedstawiciele Fortis Bank Polska nie chcą ujawnić wartości projektu. Mimo prawdopodobnie niemałych kosztów - projekty tego typu to z reguły wydatek na poziomie kilku milionów dolarów - bank nie traktuje projektu integracyjnego jako koszt, lecz jako inwestycję na przyszłość. "Zwrot z inwestycji w platformę integracyjną jest raczej trudny do policzenia w konkretnych kwotach. Z reguły jest tak, że im bardziej precyzyjne są wyliczenia, tym mniej godne zaufania są stojące za nimi przesłanki. Dla nas integracja oznacza elastyczność i możliwość wykorzystania szans rynkowych, gdy takie się pojawią, a zwłaszcza możliwość szybkiego wprowadzania do oferty nowych produktów. A czas to pieniądz" - podsumowuje Jaromir Pelczarski.

Projekt

Wdrożenie - platformy integracyjnej w Fortis Bank Polska SA

Cel - rezygnacja z integracji aplikacji typu punkt-punkt; uelastycznienie wymiany danych między systemem IT; ułatwienie wprowadzania do oferty nowych produktów

Technologie - oprogramowanie integracyjne IBM WebSphere MQ 5.2 na platformie Windows 2000; system bankowy Equation na platformie AS/400, system call center firmy Avaya wykorzystujący bazę danych Oracle 8 na platformie Windows 2000, system bankowości elektronicznej Planeta działający w środowisku serwera aplikacji IBM WebSphere i współpracujący z bazą Oracle 9i na platformie Windows 2000

Wykonanie - IBM Polska, Departament Systemów Informatycznych Fortis Bank Polska SA

Czas trwania - ok. 6 miesięcy

Osoby odpowiedzialne - Dorota Słowik, Fortis Bank Polska SA; Jarosław Serba, IBM Polska


TOP 200