powrót do strony głównej archiwum » Archiwum Computerworld

Zobacz cały rocznik Computerworld: 2007

Projekty IT w administracji publicznej, 20 lutego 2007
Projekty IT w administracji publicznej Computerworld nr Projekty IT w administracji publicznej
Raport Computerworld
Europerspektywa

Europerspektywa

W ciągu najbliższych siedmiu lat na projekty związane z technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi będziemy mieli co najmniej 4,2 mld euro. Od nas samych zależy, w jaki sposób je spożytkujemy. Najważniejsze zadania określone zostały w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. Czytaj więcej »

W ramach spójnej koncepcji

W ramach spójnej koncepcji

Z Tomaszem Nowakowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, rozmawia Andrzej Gontarz. Czytaj więcej »

W stronę nowoczesności i konkurencyjności

W stronę nowoczesności i konkurencyjności

W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka znajduje się najwięcej środków na projekty związane bezpośrednio z wykorzystaniem technik informacyjnych i informatyzacją państwa. Czytaj więcej »

Cel: spójność unijnej polityki

Cel: spójność unijnej polityki

W okresie programowym 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym promowana będzie w ramach odrębnego, nowego celu polityki spójności Unii Europejskiej "Europejska Współpraca Terytorialna". Czytaj więcej »

Dla wyrównania szans

Dla wyrównania szans

Województwa objęte Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej stanowią najbiedniejsze regiony Unii Europejskiej. Czytaj więcej »

Rozwój przez ludzi

Rozwój przez ludzi

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma przyczyniać się do realizacji założeń i zadań wynikających z odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz służyć budowaniu w naszym kraju społeczeństwa opartego na wiedzy. Czytaj więcej »

Zaplecze techniczne dla funduszy

Zaplecze techniczne dla funduszy

W programie pomocy technicznej zagwarantowane są środki na obsługę procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Czytaj więcej »

Nowoczesna i przyjazna środowisku

Autorzy Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" podkreślają, że jedną z głównych barier hamujących rozwój gospodarczy kraju i regionów jest brak sprawnej infrastruktury technicznej i społecznej. Sytuacja taka przyczynia się do niewielkiej liczby znaczących inwestycji, w tym zagranicznych, tworzących nowe miejsca pracy. Czytaj więcej »

Województwo dolnośląskie

Województwo dolnośląskie

Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 określono jako "podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawę konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju". Czytaj więcej »

Województwo kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie

Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego ulegał w procesie konsultacji istotnym zmianom, również w zakresie celów programu. Czytaj więcej »

Województwo lubelskie

Województwo lubelskie

Społeczeństwo informacyjne nie pojawia się jako hasło w żadnym z celów ani w tytułach priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata 2007-2013, chociaż w innym dokumencie - Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego - jest przyjęte jako jeden z celów operacyjnych. Urząd Marszałkowski przygotował też w 2004 r. dokument pt. Program Wojewódzki... Czytaj więcej »

Województwo lubuskie

Województwo lubuskie

Ani główny, ani szczegółowe cele Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jak również żaden z priorytetów wskazanych w programie nie odnoszą się wprost do problematyki społeczeństwa informacyjnego. Czytaj więcej »

Województwo łódzkie

Województwo łódzkie

Cel strategiczny Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 określono jako "integrację regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc". Czytaj więcej »

Województwo małopolskie

W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 cel główny określono lakonicznie, jako tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Osiąganie tego celu mają umożliwić inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego (...). Czytaj więcej »

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie

Cel generalny realizacji programu to poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Czytaj więcej »

Województwo opolskie

Województwo opolskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego pojawia się tutaj jako drugi z siedmiu celów strategicznych. Realizacja tego celu jest powiązana z priorytetem "Społeczeństwo informacyjne", dla którego przewidziano budżet w wysokości 25,1 mln euro. Czytaj więcej »

Nadzieja na zyski

Nadzieja na zyski

Chociaż o funduszach strukturalnych mówią wszyscy dookoła, to w branży nie widać większego poruszenia - firmy czekają na konkrety, czyli przetargi i kontrakty. Czytaj więcej »

Województwo podkarpackie

Województwo podkarpackie

Problematyka infrastruktury społeczeństwa informacyjnego pojawia się w ramach osi priorytetowej "Infrastruktura techniczna". Czytaj więcej »

Zgodnie z planem

Z Grzegorzem Bliźniukiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozmawia Andrzej Gontarz Czytaj więcej »

Województwo pomorskie

Województwo pomorskie

Ani cel strategiczny, ani cele szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 nie odnoszą się wprost do problematyki społeczeństwa informacyjnego lub technologii informacyjnych, które są, co najwyżej, środkiem do realizacji innych działań. Czytaj więcej »

Województwo podlaskie

Województwo podlaskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego pojawia się jako oś priorytetowa nr 4. Podejmowane działania będą dotyczyć przede wszystkim budowy infrastruktury szerokopasmowych sieci dostępowych, a także rozwoju usług elektronicznych i aplikacji, poprawy dostępu do informacji publicznej w administracji, usług gospodarki elektronicznej, e-admnistracji, e-edukacji, e-zdrowia,... Czytaj więcej »

Województwo śląskie

Województwo śląskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego określona została jako najwyższej rangi priorytet, drugi w kolejności z dziesięciu. W ramach tego priorytetu wsparcie uzyskają projekty związane z budową bezpiecznego, niezawodnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu wszędzie tam, gdzie może to być oczekiwane. Czytaj więcej »

Województwo świętokrzyskie

Województwo świętokrzyskie

Problematykę społeczeństwa informacyjnego można skojarzyć już z celem generalnym, który sformułowano jako "poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki". Czytaj więcej »

Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie

Problematyka społeczeństwa informacyjnego znalazła się na liście priorytetów, ale dopiero na siódmym miejscu. Zakładać trzeba, że projekty realizowane w ramach innych priorytetów, związane z innowacyjnością, wzrostem konkurencyjności, edukacją lub administracją, będą zawierały również komponenty teleinformatyczne. Czytaj więcej »

Województwo wielkopolskie

Województwo wielkopolskie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 nie określa problematyki społeczeństwa informacyjnego jako odrębnego priorytetu. Czytaj więcej »

Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie

Rozwój społeczeństwa informacyjnego to ważna oś priorytetowa (nr 3) w tym programie. Oficjalne ramy odniesienia dla projektów z tej dziedziny stanowi "Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego" na lata 2006-2015. Czytaj więcej »

Raporty specjalne
  • zobacz raport

    5 kroków do skutecznego wprowadzenia polityki MDM w firmie

    Rynek urządzeń mobilnych rozwija się w tempie błyskawicznym, zmieniając przy okazji rzeczywistość prowadzenia biznesu. Kluczowym zadaniem,...