Znamy finalistów konkursu Lider Informatyki 2015

18 organizacji zakwalifikowało się do finału konkursu Computerworld Lider Informatyki 2015. Zwycięzców każdej z siedmiu kategorii poznamy 24 września w trakcie Gali Lidera Informatyki.

Wybierając finalistów jury konkursu bierze pod uwagę ich dokonania w wykorzystaniu informatyki do podniesienia konkurencyjności firm i poprawę usług świadczonych przez te instytucje. Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie tych podmiotów, które mądrze wykorzystują możliwości i rozwiązania ICT w celu uzyskania najlepszego pożytku dla biznesu. Jurorzy oceniają m.in. doskonałość organizacyjną zgłoszonych podmiotów w obszarze ICT, rolę działu IT w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, stosowane procedury i wsparcie procesów biznesowych. Ogromne znaczenie przy wyborze finalistów mają także prowadzone przez firmy projekty informatyczne. Jurorzy oceniają ich wartość dla biznesu, nowatorstwo, jakość i terminowość wdrożeń.

Przedstawiamy finalistów w kategoriach: Administracja publiczna, Bankowość i finanse, Handel i usługi, Opieka zdrowotna, Przemysł, Sektor użyteczności publicznej .

W późniejszym terminie jury wskaże również firmę, która otrzyma wyróżnienie w dodatkowej kategorii – SMAC Master, czyli projektu łączącego w sobie rozwiązania Social, Mobile, Analytics oraz Cloud (zgłoszenia w ramach kategorii specjalnej będą przyjmowane do końca lipca).

Zobacz również:

Administracja publiczna

Wśród firm z tego sektora do finału zakwalifikowały się instytucje: Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Miejski w Gdańsku i Urząd m.st. Warszawy.

Urząd Miasta Rzeszowa przedstawił projekt w ramach którego wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) wraz z dedykowaną mu platformą teleinformatyczną (PTITS), zakupiono nowoczesny tabor autobusowy, przebudowano/rozbudowano lokalny układ komunikacyjny, zmodernizowano infrastruktury na potrzeby transportu publicznego. Ponadto w ramach realizacji projektu zaplanowane zostało prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz zarządzanie projektem. Kolejnym elementem projektu jest „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – Etap II”, który objął wdrożenie e-usług w edukacji, budowę i uruchomienie centrum zarządzania bezpieczną siecią, budowę i uruchomienie szkieletu sieci, rozbudowę sieci jednostek oraz budowę infrastruktury sieci dostępowej WiMAX w Gminie Rzeszów i Gminie Krasne.

Urząd Miejski w Gdańsku dokonał wdrożenia w postaci projektu „Otwarty Gdańsk”, którego celem jest możliwie szerokie udostępnianie obywatelom, przy użyciu technologii IT, danych gromadzonych przez miasto. Zgodnie z przyjętymi zasadami, dane publikowane przez miasto są: ogólnodostępne, aktualne, kompletne, maszynowo odczytywane (np. format XML), udostępnianie bez rejestracji, udostępnianie bez licencji (możliwość darmowego wykorzystania, także w celach komercyjnych). Innowacyjnym na skalę kraju przedsięwzięciem było stworzenie codziennie aktualizowanego rejestru wydatków Urzędu. Miasto publikuje także na bieżąco napływające wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami. Dodatkowo miasto publikuje również dodatkowe dane, którymi są między innymi: rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, dane z tzw. kolejkomatów o czasie oczekiwania w urzędzie, mapy niezagospodarowanych działek, dane o ruchu rowerowym, system informacji przestrzennej, aplikacje wykorzystujące otwarte dane (np. www.bandgdansk.com – służąca partycypacji mieszkańców w tworzeniu nowej miejskiej zieleni czy obecnie tworzona aplikacja prezentująca kompleksowo dane o miejskim systemie odbioru odpadów i recyklingu). Urząd wdrożył również otwarty dostęp do Internetu w miejscach publicznych (w chwili obecnej jest to 100 hot-spotów). W ramach całości projektów stworzono także rozbudowany system ERP w celu rozwoju integracji danych na rzecz analiz zarządczych, głównie w obszarach zarządzania finansami Gdańska.

Urząd m.st. Warszawy przedstawił projekt Centrum Kontaktu z Mieszkańcami 19115: rozbudowaną platformę Contact Center, pełniącą rolę pojedynczego punktu kontaktu (Single Point of Contact) dla mieszkańców miasta. Warszawa 19115 z jednej strony ułatwia obywatelom adresowanie wniosków czy przekazywanie informacji do odpowiedzialnych za określone usługi jednostek i biur Urzędu, z drugiej zaś - wspiera te ostatnie w sprawnym wypełnianiu ciążących na nich obowiązków. Platforma składa się z kilku elementów: rozwiązania Call Center, systemu telefonii IP, bazy wiedzy na temat procesów, usług i odpowiedzialnych za nie jednostek organizacyjnych w ramach miejskiej struktury organizacyjnej, a także rozwiązania klasy CRM, dzięki któremu miasto ma możliwość bieżącego kontaktu z właścicielami zgłoszenia. W ramach projektu Warszawa 19115 udostępnione zostały liczne możliwości nawiązania kontaktu z miastem, w tym między innymi: poprzez telefon, portal warszawa19115.pl, mail, przez aplikacje mobilne (na 3 główne platformy) itd.

Urząd m.st. Warszawy zgłosił do konkursu także System Elektronicznej Rekrutacji, umożliwiający obywatelom elektroniczny nabór do kadr urzędu, oraz projekt "Otwarte dane, czyli dane po warszawsku", dzięki któremu mieszkańcy stolicy uzyskali dostęp do danych generowanych przez miasto i jego jednostki. Dane te są udostępniane w sposób jednolity i uporządkowany, możliwe jest ich przetwarzanie w sposób zautomatyzowany.

Bankowość i finanse

W kategorii Bankowość i finanse jurorzy zakwalifikowali do finału Bank Zachodni WBK S.A., Idea Bank S.A., ING Bank Śląski.

Bank Zachodni WBK S.A. wdrożył funkcjonalną aplikację BZWBK24 mobile, umożliwiającą, zakupy mobilne – możliwość dokonywania zakupów w sklepach partnerskich bezpośrednio z rachunku bankowego, a przede wszystkim zakup biletów komunikacji miejskiej i opłacanie stref parkingowych. Doradca online – połączenie z konsultantem za pośrednictwem sieci internetowej w jednej z trzech dostępnych form – czat, audio, video. Płatności mobilne BLIK – płatności w sklepach, w Internecie i wypłacanie gotówki w bankomatach bez karty płatniczej. Możliwość wnioskowania o produkty kredytowe i konto osobiste – pełen proces wnioskowania o produkty z poziomu aplikacji mobilnej, bez konieczności wizyty w oddziale.

Idea Bank S.A. uruchomiła platformę Idea Cloud oferująca (jako pierwsza na świecie) połączenie tradycyjnych usług bankowych z usługami księgowymi i CRM. Umożliwia kompleksowe zarządzanie operacjami bankowymi i całym przedsiębiorstwem. Idea Cloud mieści w sobie centra księgowe, fakturowania i rozliczeń, zarządzania płatnościami opóźnionymi, płynnością firmy, klientami, kontrahentami i kadrami, a także wirtualny sejf. Platforma "uczy" się zachowań użytkownika, pracowników i kontrahentów; przypomina o niezrealizowanych operacjach i przewiduje sytuację finansową firmy. W 2014 roku została nagrodzona prestiżową nagrodą BAI Finacle Global Awards in Banking - przyznano jej tytuł "Disruptive Innovation in Banking". Realizacja projektu objęła: Wdrożenie szyny integracyjnej (ESB), Wdrożenie systemu obsługi procesów biznesowych BPMS, Wdrożenie nowego systemu (CORE) obsługującego funkcjonalności biznesowe ,Wdrożenie nowej aplikacji frontowej , Wdrożenie Modułu Przetwarzania Wniosków wraz z Katalogiem Produktów oraz Modułem Naliczania Opłat i Prowizji.

ING Bank Śląski dzięki projektowi Orange Express rozbudował działanie procesów dla klienta indywidualnego, procesy hipoteczne, procesy dla przedsiębiorców. Wprowadzono wielokanałowe podejścia do obsługi wniosków kredytowych, jak również przygotowywanie ofert wstępnie ocenionych. ING usprawnił procesy i automatyzację pobierania informacji o kliencie z bazy BIK. Również ING Bank Śląski wprowadził rozwiązanie chmurowe do tworzenia i replikacji całych środowisk aplikacyjnych. Projekt Zero Touch obejmował budowę platformy umożliwiającej tworzenie i zarządzanie zbiorem maszyn wirtualnych w oparciu o model Private Cloud. Zero Touch z bazuje na technologiach i wspomaganiu banku w zakresie skrócenia czasu potrzebnego na dostarczenie rozwiązań opartych o technologie wirtualizacji, optymalizacji segmentacji środowisk informatycznych, ułatwienia przeprowadzania testów automatycznych rozwiązań aplikacyjnych oraz optymalizacji istniejących procedur operacyjnych.

Handel i usługi

Jurorzy w tej kategorii docenili zgłoszenia trzech firm: Gino Rossi, Orange Polska, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. .

Gino Rossi dołączył do finalistów dzięki platformie z rozbudowaną analityką beaconów wdrożoną we wszystkich salonach Gino Rossi w Polsce. Łącznie wdrożenie obejmie ponad 120 salonów. Również w ramach wdrożenia spółka wprowadziła aplikację mobilną zintegrowaną z wielokanałową platformą Synerise.

Orange Polska wprowadziła CyberTarczę, dzięki której może aktywnie przeciwdziałać cyber-zagrożeniom poprzez: wzrost ogólnego bezpieczeństwa sieci poprzez minimalizację podatności i infekcji na urządzeniach internautów, podniesienie poziomu świadomości w zakresie cyber-bezpieczeństwa polskich internautów, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród klientów, znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa cyber-ataku o dużej skali, znaczne ograniczenie kosztów obsługi incydentów bezpieczeństwa IT o dużej skali, przygotowanie innowacyjnej usługi i jej kompleksowej, konwergentnej architektury obejmującej wiele komponentów ze świata sieci, IT i bezpieczeństwa, rozbudowa wewnętrznej infrastruktury monitorowania cyber-zagrożeń umożliwiająca proaktywne ich wykrywanie oraz analizę, stworzenie innowacyjnego kanału komunikacji z klientem, obsługi zagrożeń i prezentacji (Captive Portal), integracja CyberTarczy z infrastrukturą sieciową.

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. uruchomiło projekt zarządzania elektronicznego wszystkimi pracami badawczymi, czyli takie, w których zakresie jest wykonanie badań materiałowych, co stanowi ok. 80% wszystkich prac realizowanych przez Pro Novum w ciągu roku kalendarzowego. Istotą projektu jest zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy dla badaczy i ekspertów oraz inspektorów nadzorujących wykonywanie badań. Tym samym, w odniesieniu do obszarów wewnętrznych Spółki, projektem został objęty cały pion techniczny.

Opieka zdrowotna

W finale w tej kategorii decyzją jury zmierzą się Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne oraz Wojskowy Instytut Medyczny.

Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uruchomił Elektroniczną Dokumentację Medyczną wraz z wymianą danych, co umożliwia pełną wymianę informacji pomiędzy innymi jednostkami medycznymi w celu podwyższenia standardów opieki medycznej. Dzięki tabletom z aplikacją obchód pielęgniarski przy łóżku pacjenta podczas wizyty pielęgniarki można wprowadzić niezbędne dane, które natychmiast zapisują się w systemie i są synchronizowane z aplikacją. Jednym z elementów zgłoszenia jest również Analizator Kosztów Medycznych, który umożliwia zdefiniowanie normatywnych (przybliżonych) kosztów usług medycznych wykonywanych w jednostce służby zdrowia oraz porównanie ich z poniesionymi przez tę jednostkę kosztami rzeczywistymi.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne wdrożyło modularny system w trzech autonomicznych obszarach szpitala: Laboratoryjny (LIS, ang. Laboratory Information System), Radiologiczny (RIS/PACS, ang. Radiology Information System / Picture Archiving and Communication System) i Szpitalny (HIS, ang. Hospital Information System). Następnym etapem była integracja wszystkich podsystemów ze sobą. Dzięki wdrożeniu udało się całkowicie ucyfrowić przepływ informacji medycznej, kadrowej i finansowej oraz zlikwidować nadmiar redundancji wprowadzania informacji (informacja wprowadzona w jednym miejscu, pojawia się w innych miejscach systemu). Pacjenci odnieśli bezpośrednie korzyści z wdrożenia poprzez możliwość zarejestrowania się zdalnie na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu i do laboratorium oraz zyskali możliwość sprawdzenia wyniku badania diagnostycznego zdalnie poprzez stronę www szpitala. Pacjenci szpitala odczuli również zmiany w zakresie Call Center. W ramach projektu zostało dostarczone kompletne sprzętowo/programowe rozwiązanie informatyczne w postaci platformy Call-Center postawione na redundantnych serwerach. System został zintegrowany z posiadaną przez Szpital centralą telefoniczną, w technologii VoIP.

Wojskowy Instytut Medyczny dostarczył pakiet oprogramowań medycznych gwarantujących realizacje pełnego opisu zdarzeń medycznych w jednostkach o charakterze klinicznym i naukowym, w taki sposób by dane pochodzące z procesu klinicznego stanowiły jednocześnie dane użyteczne z punktu widzenia naukowego. Pakiet ten został uzupełniony o pakiet administracyjny. W efekcie realizacji projektu uporządkowano elektroniczny obieg informacji, uzyskując dostęp do wiarygodnych dostępnych on-line danych klinicznych, naukowych i zarządczych. Przemodelowano również procesy biznesowe, osiągając w tym zakresie efektywne zarządzanie. Dodatkowo podjęto się pełnego ucyfrowienia diagnostyki obrazowej i eliminacji szkodliwych procesów dla środowiska. Rozbudowano również w zakresie zaawansowanej analizy wyników badań obrazowych.

Przemysł

Spośród przedsiębiorstw przemysłowych do finału zakwalifikowały się Grupa Atlas, TRW Steering Systems Poland, Quad/Graphics Europe.

Grupa Atlas to czołowy europejski dostawca chemii budowlanej z obrotami rzędu 300 mln euro. Rozwój grupy poprzez przejęcia wymaga integracji biznesowej w celu uzyskanie synergii, upowszechnienia standardów i dobrych praktyk oraz konkurencyjności dzięki nowej organizacji pracy. Celom tym podporządkowane są projekty: wdrożenie IFS Applications; stworzenie wirtualnej warstwy konsolidacji Grupy opartej na IBM Connections - wskroś silosów, hierarchii organizacyjnych, różnic kultur i ponad granicami, pozwalające realizować integrację i powoływać nowe grupowe projekty; wdrożenie platformy analityczno-raportowej SAS Visual Analytics. Efektywna, zasadniczo przyspieszająca konsolidację biznesową cyfrowa reintegracja poprzez IBM Connections jest także przedmiotem zgłoszenia w kategorii SMAC.

TRW Steering Systems Poland wprowadził system integrując SAP oraz systemy trace ability na liniach produkcyjnych, dzięki którym zapewniono pełną identyfikację ścieżki komponentów i wyrobu gotowego. Dodatkowo TRW Steering Systems Poland ujednolicił informacje poprzez integrację z SAP, dzięki czemu uniemożliwiono popełnienie błędu przez czynnik ludzki podczas deklaracji wyrobu.

Quad/Graphics Europe uruchomił nowoczesny system ERP IFS Applications, integrując wszystkie wcześniejsze systemy, poprawiając tym samym jakość i szybkość realizacji procesów, jak również generowanie zintegrowanych lokalnych danych. Quad obją zmianami obszary, finansowe, zasoby ludzkie, projektowanie, produkcję, łańcuchy dostaw, sprzedaży i serwisu, remonty i technologie biznesowe.

Sektor użyteczności publicznej

W tej kategorii jurorzy wskazali trzy instytucje: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ICM, MPWiK S.A. we Wrocławiu.

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podjęło się projektu, który zmniejszy koszty operacyjne w obszarze techniki. W efekcie wdrożenie wprowadziło technologię do zarządzania brygadami terenowymi w czasie rzeczywistym oraz zintegrowało je z istniejącymi systemami w organizacji. Dzięki temu przygotowano nowe rozwiązanie do zarządzania przepływem zadań dla pracowników terenowych, zapewniając realizowanie działań biznesowych. Dodatkowo podjęto się centralizacji procesów w ramach grupy GPEC wprowadzając narzędzia klasy Workflow. Aby sprostać tym zmianom GPEC podjął się modernizacji infrastruktury IT rozbudowując sieci korporacyjne, jak również serwerownie.

ICM poszerzył i rozbudował wieloskalowe modelowanie komputerowe procesów atmosferycznych. W wyniku prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w ramach projektu opracowano szereg systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji przez podmioty gospodarcze działające w wybranych dziedzinach gospodarki, zależnych od aktualnego stanu atmosfery, a w szczególności w przemyśle sadowniczym i ogrodniczym, leśnictwie, transporcie morskim i śródlądowym, energetyce. Jednymi z serwisów są: meteo.pl oraz klimat.icm.edu.pl. W wyniku realizacji projektu ulepszono jakość prognoz generowanych w ICM. ICM udoskonalił proces asymilacji danych obserwacyjnych, pozwalając na wykorzystanie ich obszarze: energetyki, żeglugi i portów oraz sadownictwa. ICM podjął się również realizacji systemu wspomagania operacyjnego linii lotniczej oraz systemu analizy orzeczeń sądowych – SAOS, którego celem jest zwiększenie dostępności informacji o prawie.

MPWiK S.A. we Wrocławiu objął rozbudowę i wprowadzenie zintegrowanego systemu informacji i procesów biznesowych, w ramach którego wdrożono szyny integracyjnej webMethods ESB (Enterprise Service Bus) i rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi webMethods BPM (Business Proces Management). Zintegrowano ponad 25 interfejsów, łączących informacje z wielu systemów. Stworzono system powiadomień e-mail o przerwach w dostawach wody. Zautomatyzowano otrzymywanie zbiorczej informacji dotyczące klientów. Zintegrowano systemy mobilne do planowania, harmonogramowania i monitorowania prac brygad z GIS. Projekt objął również automatyzację procesów w ramach organizacji.