Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 - informatyzacja administracji

Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych administracji publicznej (działanie II.5)

W nowym Planie Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 zapisano wdrożenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań spójnych z Europejskimi Ramami Interoperacyjności. Ustalenie spójnej dla wszystkich urzędów polityki bezpieczeństwa oraz opracowanie wytycznych dla budowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i faktycznie ich wdrożenie w projektach realizowanych przez administrację publiczną. Promowanie wykorzystania przez administrację Portalu Interoperacyjności zamieszczonego na platformie ePUAP. Wdrożenie przepisów o interoperacyjności w zakresie zbiorów i usług danych przestrzennych. Kontrolę publikacji przez administrację publiczną wzorów formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów na ePUAP.

Zobacz również:

Miarą realizacji zadania II.5. będą następujące wskaźniki:

  • Opublikowanie zaleceń dotyczących polityki bezpieczeństwa stosowanej w podmiotach realizujących zadanie publiczne (MSWiA).
  • Przyjęty akt normatywny w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności(MSWiA).
  • Zwiększenie liczby wymaganych wzorów formularzy elektronicznych zamieszczonych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów na ePUAP do 99% opublikowanych w aktach prawnych dokumentów (MSWiA).
  • Zwiększenie liczby interoperacyjnych usług danych przestrzennych z 0 do 5 (GUGiK).

Rozwijanie kompetencji informatycznych pracowników i kadry informatyków administracji publicznej (działanie II.6)

Zakłada się zapewnienie profesjonalnego planowania, realizacji i zarządzania informatyką przez podniesienie kompetencji wśród kadry kierowniczej ds. informatyzacji w urzędach, szczególnie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, architektury informatycznej państwa oraz standardów, promowanie praktyki ścisłej współpracy kadry informatycznej i zarządczej. Jedną z form działania w tym zakresie będzie podyplomowe studium dla menedżerów teleinformatyki administracji publicznej.

Powstać ma centrum kompetencji w dziedzinie teleinformatyki w postaci instytutu badawczego, finansowanego przez Państwo i sektor prywatny, w celu opracowywania innowacyjnych usług i produktów, wdrażanie i upowszechnianie najlepszych praktyk oraz osiągnięć naukowych dotyczących teleinformatyki, a także wsparcia resortów i samorządów we wprowadzaniu zmian.

Utworzona ma zostać wspólna platforma e-kształcenia w zakresie bezpieczeństwa informacji. Rząd chce też opracowania programu na rzecz zwiększenia kompetencji urzędników wszystkich szczebli w zakresie wykorzystywania technologii telekomunikacyjnych i narzędzi Web 2.0. Planuje też zintensyfikowanie oraz skoordynowanie udziału przedstawicieli Polski w pracach grup roboczych, zespołów zadaniowych instytucji unijnych mające na celu transferu wiedzy, standardów interoperacyjności, dobrych praktyk zarówno w rozwiązaniach krajowych, jak i ponad granicznych.

Miarą realizacji zadania II.6. będzie zwiększenie liczby absolwentów studiów podyplomowych dla informatycznej kadry kierowniczej, utworzonych w celu podnoszenia ich kompetencji z 0 do 200 (MSWiA).

Koordynacja przygotowania projektów informatyzacyjnych perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (działanie II.7).

Nowy Plan Informatyzacji Państwa zakłada przygotowanie ramowej koncepcji potrzeb procesu informatyzacji państwa oraz wyznaczenie kierunków finansowania zgodnego z procedurami UE, a także wypracowanie metodyki oraz warunków obowiązujących składane wnioski na projekty informatyczne, w tym kryteriów i mechanizmów oceny wykonalności, funkcjonalności i interoperacyjności oraz wsparcie procesu przygotowywania wniosków oraz ich wstępnej oceny i opiniowanie składanych wniosków na projekty informatyczne dla potrzeb instytucji właściwych dla procesu oceny.

Miarą realizacji zadania II.7. będzie:

  • Wprowadzenie oceny potrzeb procesu informatyzacji państwa (MSWiA).
  • Opracowanie warunków obowiązujących składane wnioski (MSWiA).
  • Zwiększenie wskaźnika liczby wniosków, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 do 75%.

Wszystko wygląda - na papierze - pięknie. Choć to większość zadań przypisano MSWiA, które - mimo utworzonego przed laty Centrum Projektów Informatycznych - odwoływało jak dotąd największe, prowadzone przetargi związane z informatyzacją takie, jak system nowych dowodów osobistych PL.ID, czy też wdrożenie ogólnopolskiego systemu łączności dla służ mundurowych powszechnie zwanego TETRA...

http:// www.computerworld.pl/news/374067/Plan.Informatyzacji.Panstwa.na.lata.2011.2015.e.Administracja.html" target="_blank" class="link" title="Jak usprawnić świadczenie usług elektronicznych "odpowiadających potrzebom obywateli i biznesu", czyli - Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 - e-Administracja. ">Jak usprawnić świadczenie usług elektronicznych "odpowiadających potrzebom obywateli i biznesu", czyli - Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 - e-Administracja.

Trzecim elementem nowego Planu rządu jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.">Trzecim elementem nowego Planu rządu jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Pełna wersja Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 dostępna jest na stronach MSWiA.