Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 - e-Społeczeństwo

Trzecim elementem nowego Planu rządu jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Łącznie za wszystkimi trzema głównymi zadaniami Planu Informatyzacji Państwa kryje się ponad 100 projektów.

Trzecie zadanie Planu zostało podzielone na pięć działań.

Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu zgodnie z wytycznymi strategii Europa 2020 oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej (działanie III.1)

Rząd planuje zbudować infrastrukturę zapewniającą rozpowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenach, na których jest on niewystarczający. Chce też wskazywać dobre praktyki i promować rozwiązania organizacyjne i technologiczne ułatwiających budowę i rozwój infrastruktury szerokopasmowej na terenach o niskiej gęstości zaludnienia. Planuje też opracowanie programu wsparcia budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu (sieci nowej generacji - NGN).

Miarą realizacji zadania III.1. będzie zwiększenie odsetka gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu na terenach o najniższej gęstości zaludnienia (mniej niż 100 mieszkańców/km2) z 50% do 75% (MSWiA).

Prowadzenie lub wspieranie działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie korzystania z usług elektronicznych (działanie III.2)

Zgodnie z życzeniami rządu powstać ma plan komunikacji Planu Informatyzacji Państwa uwzględniający promocję usług korzystania z elektronicznej administracji oraz postępy w realizacji Planu.

Opracowany ma też zostać program działań edukacyjnych podnoszących umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podniesieniu ma ulec poziomu wiedzy obywateli na temat korzyści z nowoczesnych zastosowań technologii teleinformatycznych, w tym usług elektronicznej administracji. Nastąpić ma rozszerzanie - zarówno wśród obywateli, jak i urzędników - wiedzy z zakresu podstaw bezpieczeństwa informacji jako źródła wzrostu zaufania do elektronicznych usług oferowanych przez administrację publiczną.

Opracowany ma zostać również program działań edukacyjnych podnoszących umiejętności w zakresie wykorzystania platformy ePUAP. Planowane jest też podnoszenie poziomu wiedzy obywateli i urzędników administracji państwowej na temat korzyści wynikających z wykorzystania platformy ePUAP do realizacji spraw urzędowych.

Miarą realizacji zadania III.2. będą:

 • Spadek z 75% do 40% odsetka internautów, którzy nigdy nie próbowali załatwiać spraw urzędowych przez Internet.
 • Zwiększenie odsetka osób w wieku 16-74 lata, które prezentują podstawowy / wysoki poziom umiejętności obsługi Internet o odpowiednio z poziomu 28% (średnia dla UE - 32%) i 9% (10%) do 50% i 15%.
 • Rząd chce też, aby w roku 2015 absolwenci uczelni wyższych w zakresie nauk ścisłych i technicznych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 20-29 lat stanowili 17% (dziś 14%).
 • Zwiększenie odsetka osób w wieku 16-74 lata, które używały Internetu do kontaktowania się z administracją publiczną w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 28% do 50%.

Prowadzenie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (działanie III.3)

Rząd planuje wsparcie użytkowników usług administracji publicznej w zakresie kompetencji IT, w szczególności w grupie 50+, ale także w programach nauczania i rozwoju zawodowego. Planowane jest też zapewnienie dostępu do Internetu i kształtowanie niezbędnych umiejętności wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodów ekonomicznych, niepełnosprawności itp.

Miarą realizacji zadania III.3. będzie zwiększenie odsetka osób w wieku 55-74 lata, które prezentują podstawowy poziom umiejętności obsługi Internetu z 18% do 30%.

Zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz zapobieganie cyberprzestępczością (działanie III.4)

Zgodnie z Planem wspierane mają być rozwiązania w zakresie komunikacji elektronicznej polegające na przekazywaniu komunikatów o lokalnych zagrożeniach skażeniem środowiska, zagrożeń w ruchu lądowym itp. Usprawnieniu ma ulec obsługa wywołań na numery alarmowe w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.

Przeprowadzona ma też być informatyzacja zarządzania drogami publicznymi na potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska zgodnie z koncepcję rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych.

Rozszerzana ma być - wśród obywateli i urzędników - wiedza w zakresie postępowania w przypadku stwierdzenia incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Miarą realizacji zadania III.4. będą:

 • Zwiększenie odsetka osób w wieku 16-74 lata, które używają i aktualizują oprogramowanie do ochrony komputera osobistego i danych z 49% do 90%.
 • Stworzenie systemu teleinformatycznego udostępniającego dane o zagrożeniach.

Upowszechnienie zastosowania technologii teleinformatycznych w ochronie zdrowia, ochronie środowiska, kulturze i handlu (działanie III.5)

Rząd planuje:

 1. wprowadzenie obowiązku przyjmowania faktur elektronicznych od 1 stycznia 2014 r.,
 2. wykorzystanie technologii teleinformatycznych do monitorowania, modelowania i kontroli zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i antropogenicznym,
 3. usprawnienie procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym,
 4. digitalizację zasobów informacyjnych przechowywanych w postaci analogowej,
 5. uruchomienie elektronicznej platformy konsultacyjnych usług telemedycznych (np. konsultacja trudnych przypadków medycznych).

Miarą realizacji zadania III.5. będą:

 • Zwiększenie odsetka osób w wieku 16-74 lata, które umawiają wizyty lekarskie przez Internet do 15%.
 • Zwiększenie odsetka osób w wieku 16-74 lata, które zasięgają porady lekarskiej online do 15%.
 • Zwiększenie odsetka przedsiębiorstw, które wysyłają i/lub otrzymują faktury elektroniczne z 12% w roku 2009 r. do 20% w roku 2015.
 • Powstanie dwóch rejestrów publicznych dotyczących środowiska przyrodniczego udostępnionych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną.
 • Zwiększenie średniej liczby użytkowników Geoportalu korzystających ze zbiorów i usług danych przestrzennych z 500 do 1800 osób dziennie.

Pierwsza część opisu Nowego Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 - poświęconego informatyzacji administracji.

http:// www.computerworld.pl/news/374067/Plan.Informatyzacji.Panstwa.na.lata.2011.2015.e.Administracja.html" target="_blank" class="link" title="Jak usprawnić świadczenie usług elektronicznych "odpowiadających potrzebom obywateli i biznesu", czyli - Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 - e-Administracja. ">Jak usprawnić świadczenie usług elektronicznych "odpowiadających potrzebom obywateli i biznesu", czyli - Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 - e-Administracja.

Pełna wersja Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 dostępna jest na stronach MSWiA.