Kongres Informatyki Polskiej po roku

Na tegorocznym V Forum Technologii Informatycznych w Mrągowie dyskusję panelową poświęcono ocenie stopnia realizacji dziesięciu zaleceń opracowanych na I Kongresie Informatyki Polskiej (Poznań, grudzień 1994 r.).

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prenumeraty
elektronicznej magazynu Computerworld!

Na tegorocznym V Forum Technologii Informatycznych w Mrągowie dyskusję panelową poświęcono ocenie stopnia realizacji dziesięciu zaleceń opracowanych na I Kongresie Informatyki Polskiej (Poznań, grudzień 1994 r.).

Uczestnicy panelu oceniali aktualność zaleceń i stopień ich realizacji. W obu przypadkach przyjęto pięciopunktową skalę ocen.

1. W strategii rozwoju Polski należy przyjąć, że informatyka jest jednym z podstawowych czynników gospodarczego i społecznego rozwoju kraju.

W dyskusji stwierdzono oczywistość tego punktu, przy czym zebrani, oceniając dotychczasowe posunięcia władz na tym polu byli zgodni, że osoby z kręgu władzy nie łączą faktu rozwoju gospodarczego z rozwojem teleinformatyki.

Ważność problemu - 4, stopień realizacji - 0.

2. W celu możliwości efektywnej integracji Polski z UE należy dopasować nasze już istniejące i nowo powstające systemy informatyczne do jej standardów.

Uznano, że systemy informatyczne dostosowywane będą automatycznie, jeśli będą do tych standardów dostosowane przepisy prawne. Jest to więc apel raczej do ustawodawców.

Ważność - 4, stopień realizacji - 2.

3. Wszystkie podmioty gospodarcze w Polsce muszą być równoprawne pod względem dostępu do rynku, koncesji oraz zamówień publicznych w ramach zasad wolnej konkurencji przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału polskich przedsiębiorstw informatycznych.

Ten punkt wywołał kontrowersje wśród dyskutantów. Odzywały się głosy domagające się faworyzowania polskich firm poprzez korzystniejsze warunki przetargowe. Jednak zdaniem Jerzego Nowaka Sekr. Generalnego PTI, trzeba się zdecydować, czy stawiamy a polskie firmy, czy a wolną konkurencję.

Ważność - 4, realizacja - 4.

4. Konieczna jest polityczna zgoda na szeroki udział firm prywatnych w budowie i eksploatacji sieci

teleinformatycznych teraz, a infostrad w przyszłości, a więc na demonopolizację obecnych struktur obsługi

telekomunikacji.

Zebrani zgodnie stwierdzili, że jest to problem z dziedziny polityki. Przekonania o konieczności zmian na tym polu nie ma wśród żadnej z orientacji politycznych występujących w Sejmie.

Ważność - 5, postęp - 0

5. Pilnym zadaniem władzy ustawodawczej jest opracowanie racjonalnych rozwiązań prawnych dotyczących informatyki.

Dostrzeżono pilność z jaką porządkuje się sprawy, związane z ustawą o ochronie danych osobowych, finansowania rozwoju informatyki, ubezpieczenia od strat poniesionych z powodu stosowania informatyki, autoryzacji usług informatycznych, a także legalizacji zapisu elektronicznego.

Jarosław Deminet z Kancelarii Senatu dodał, że w ciągu ostatniego roku powstała ustawa o statystyce, która wreszcie reguluje pewne elementy przetwarzania. Uchwalono także ustawę o rejestracji i identyfikacji podatników. Bedzie to pierwszy rejestr, który ma umocowanie legislacyjne. PESEL działa bez żadnej podstawy, REGON na wątpliwych. Jest to jednak zaledwie krok w dobrym kierunku. Bardzo powoli toczy się sprawa ustawy o ochronie danych osobowych, która po rocznym leżakowaniu w URM jest obecnie w Sejmie.

Ważność - 5, stopień realizacji - 2

6. Podczas tworzenia aktów prawnych oprócz weryfikacji prawnej musi być dokonywana weryfikacja informatyczna, gwarantująca ich algorytmizację.

Ten punkt wzbudził najwięcej emocji. Większość z zebranych dopytywała się obecnych na sali autorów zaleceń "co poeta chciał powiedzieć?" Wszyscy wspólnie doszli do wniosku, że chodzi tutaj o zapobieganie licznym niespójnościom w aktach prawnych, powstających w Sejmie. Przeważył pogląd, że nie jest to jednak zadanie dla informatyków.

Ważność problemu - 0, stopień realizacji - 0.

7. W celu osiągnięcia społecznej akceptacji informatyzacji konieczne jest prawne zagwarantowanie ochrony danych osobowych obywatela w powszechnych systemach informatycznych.

Wszyscy jednakowo ocenili, że spośród problemów poruszanych w dyskusji ten jest najważniejszy i wymaga jak najpilniejszego rozwiązania. Zdaniem Wacława Iszkowskiego prezesa PIT, brak zakazu agregacji danych osobowych wręcz może grozić katastrofą informatyczną.

Ważność - 5, stopień realizacji 0

8. Dla prawidłowego przebiegu rozwoju informatyzacji konieczne jest zapewnienie dopływu wykształconych kadr informatycznych, co można osiągnąć tylko na podstawie sprawnie funkcjonującego systemu edukacji.

Zgodnie z oceną zebranych, w tym kierunku nie robi się nic.

Ważność problemu - 5, stopień realizacji - 0

9. Aby osiągnąć odpowiedni poziom wiedzy informatycznej w społeczeństwie, konieczne jest upowszechnienie dostępu do informatyki w domu i szkole dzięki zmniejszeniu wysokości cła i podatków.

Wacław Iszkowski wyjaśnił, że główne problemy na tym polu to: kwestia finansowania Internetu, sprawa podatku VAT doliczanego przy zakupie najbardziej powszechnego oprogramowania oraz wysokość kwot, które można odpisywać od podatku z tytułu zakupu sprzętu i oprogramowania przez indywidualnych użytkowników.

Ważność problemu - 4, stopień realizacji - 1

10. W dobie powszechnej dostępności do ogólnoświatowych dóbr kultury należy upowszechniać kulturę polską za pomocą środków informatycznych.

Zdania na ten temat były podzielone. Dyskusję na ten temat podsumował prof. Ignacy Dziedziczak - "W warunkach rynkowych takie problemy rozwiązywane są samoczynnie: zawsze znajdzie się ktoś, kto potrafi na takiej działalności zbudować swój biznes".

Ważność problemu - 5, stopień realizacji - 1.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.